Nasz zespół

Zbudowaliśmy zespół w oparciu o kompetencje poszczególnych ekspertów. To dzięki różnorodności, szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu zespołu realizacja zadań jest o wiele prostsza.

Mariusz Tywoniuk

Dyrektor Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wspólnik Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski. Prokurent Grupy OCG.

Prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego. Praktykę w tym obszarze prowadzi od 1998 roku. Obecnie Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski i prokurent Grupy OCG realizujących obsługę inwestycji zagranicznych inwestorów zagranicznych w Polsce i polskie inwestycje na Ukrainie. Przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesy naprawcze, restrukturyzacyjne, przygotowanie i sprzedaż spółek handlowych oraz obsługę prawną firm.

Od dziesięciu lat jest zaangażowany w zacieśnienie wymiany handlowej z Ukrainą. Od dwóch lat jest przedstawicielem PUIG w Rzeszowie, a w ubiegłym roku powierzono mu funkcję Dyrektora Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania za wkład w rozwój przedsiębiorczości.

W 2018 roku wyróżniony przez PUIG Polsko Ukraińską Buławą Gospodarczą za wyjątkowy wkład pracy w rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie ukończył studia jednolite na kierunku: Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia: Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Dodatkowo od 2012 roku zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz jest doradcą OWES i Lustratorem Spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.

Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych.

Marcin Lewandowski

Wspólnik Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Posiada duże doświadczenie procesowe zdobyte w wielu głośnych procesach karnych i cywilnych. Specjalista w zakresie procedury karnej oraz roszczeń odszkodowawczych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z pozytywnym wynikiem złożył egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Jego praktyka obejmuje reprezentowanie osób fizycznych i prawnych przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

Członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

OLEKSANDR BONDARENKO

Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej.

W ramach stanowiska zarządza działaniami mającymi na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi.

Przygotowuje konferencje i spotkania, w których biorą udział zarówno organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak i sami przedsiębiorcy w Polsce i na Ukrainie.

Doświadczenia zawodowe zdobywał jako specjalista, a następnie koordynator procesów rekrutacyjnych prowadząc rekrutacje w Polsce i za granicą. Wykorzystując znajomość rynków wschodnich oraz perfekcyjną znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego szybko wyspecjalizował się w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Kazachstanu.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gdzie uzyskał tytuł licencjata realizując kierunek Turystyka i Rekreacja, a następnie tytuł magistra na wydziale Ekonomii realizując specjalność Biznes Międzynarodowy i Zarządzanie Projektami.

Dodatkowo ukończył wiele szkoleń, kursów i warsztatów interpersonalnych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Agnieszka Tywoniuk

Ekonomista, ekspert z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Posiada wszystkie cztery stopnie certyfikacji zawodu księgowego, włącznie z certyfikatem „Dyplomowany księgowy” wydanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Obecnie realizuje kolejne etapy niezbędne do uzyskania uprawnień biegłego rewidenta.

Posiada ponad 14 lat doświadczenia zawodowego w działach finansowych oraz księgowości. Przez ostatnie 9 lat zajmowała w spółkach kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjne) stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego lub stanowiska łączące te funkcje. W trakcie swej pracy zawodowej zajmowała się również aspektami podatkowymi takich zagadnień jak: przekształcenie przedsiębiorców w spółki prawa handlowego, przekształcenie spółek z o.o. w akcyjne oraz wyprowadzanie podmiotów gospodarczych z problemów ekonomicznych – głównie spółek prawa handlowego. Od 2013 r. piastowała stanowisko Dyrektora zarządzającego, a od 2015 roku Prezesa zarządu Optimum Consulting Group, gdzie odpowiada między innymi za: nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w zakresie wykonania audytu finansowego, jego analizy i przedstawionych wniosków, realizację procesów przekształceniowych klientów w zakresie aportu majątku i utworzenia polityki finansowej tworzonego przedsiębiorstwa. Prowadzi nadzór nad działalnością biura rachunkowego, nadzoruje organizację szkoleń i kursów zawodowych organizowanych w ramach Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr OPTIMUM CG oraz osobiście prowadzi doradztwo i wykłady w ramach kursów zawodowych, szkoleń i sympozjów.

Absolwentka Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gdzie uzyskała tytuł licencjata oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw, gdzie uzyskała tytuł magistra. Posiada przygotowanie pedagogiczne dla wykładowców pozaszkolnych form nauczania.

Agnieszka Szarek-Betleja

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku – Prawo. 
Ukończyła studia podyplomowe – Negocjacje i Mediacje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz liczne kursy i szkolenia z tego zakresu.
Obecnie zajmuje się problematyką prawa restrukturyzacji w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

 

Jako mediator przeprowadza polubowne postępowania mediacyjne, specjalizuje się głównie w prawie obrotu gospodarczego i prawie cywilnym. Czynnie wspiera inicjatywy pozasądowych form rozwiązywania sporów. Członek Rady Programowej Fundacji Iustus, zajmującej się budową partnerstwa pomiędzy Polską a krajami wschodnimi oraz wspieraniem i pomocą osobom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach wspierania Spółdzielni Socjalnej Estro zajmuje się problematyką szeroko rozumianej ekonomii społecznej.
Zdobywała doświadczenie w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, organizacjach pozarządowych oraz prowadząc własne przedsiębiorstwo w Niemczech.
W ramach piastowanego stanowiska zajmuje się opracowaniem kontraktów i strategii biznesowych oraz wspiera kancelarię w prowadzonych sprawach gospodarczych i cywilnych. Autorka artykułów naukowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach.

Oksana Pawlenko

Specjalizuje się w obsłudze księgowej spółek kapitałowych, głównie z kapitałem zagranicznym, prowadzonych przez inwestorów ze wschodu. Biegle włada językiem rosyjskim i ukraińskim.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości, analizie finansowej, budżetowaniu oraz 4-letnie doświadczenie w zarzadzaniu zespołem księgowym. W latach 1995 – 2007 zdobywała doświadczenie w działach księgowości przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych na Ukrainie. Pracę rozpoczęła jako księgowa, następnie awansując na stanowisko głównej księgowej, które piastowała przez cztery lata. Uczestniczyła również w procesach przekształceniowych.

Następnie po relokacji do Polski rozpoczęła karierę od początku, zdobywając doświadczenie w księgowości prawa polskiego. W tym czasie ukończyła studia wyższe o specjalności Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły  Handlowej im.  B. Markowskiego w Kielcach, gdzie uzyskała tytuł licencjata, a następnie tytuł magistra (kierunki ukończone z wyróżnieniem). Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobyte wykształcenie zostało uzupełnione licznymi kursami z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.

Obecnie w zespole Kancelarii Podatkowej Optimum Tax Experts skutecznie łączy doświadczenie zdobyte na Ukrainie i w Polsce realizując planowanie inwestycji i obsługę księgową najbardziej wymagających spółek kapitałowych prowadzonych nie tylko przez obywateli Ukrainy, ale również Litwy oraz Rosji.

Małgorzata Pietrucha

Ekspert w zakresie obsługi księgowej spółek kapitałowych w tym spółek prowadzonych przez cudzoziemców. Posiada 7 lat doświadczenia zawodowego w samodzielnym prowadzeniu księgowości. Pracowała w największych rzeszowskich biurach rachunkowych i kancelariach podatkowych. Zajmowała się tam głównie kompleksową obsługą przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości oraz książek przychodów i rozchodów.

Obecnie w zespole Kancelarii Podatkowej Optimum Tax Experts zajmuję się obsługą spółek kapitałowych, spółek komandytowych oraz organizacji pozarządowych. Dodatkowo udziela się uczestnicząc w zespołach problemowych.

Absolwentka Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała tytuł licencjata realizując specjalność: zastosowanie matematyki w finansach i bankowości. Następnie na tym samym wydziale uzyskała tytuł magistra (studia licencjackie i magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów uzyskane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobyte wykształcenie uzupełniane jest kursami zawodowymi i przygotowawczymi. Posiada m.in.: Certyfikat usługowego prowadzenia ksiąg wydany przez Ministerstwo Finansów oraz wiele innych.

Olha Sysoyeva

Asystent/Tłumacz. Zajmuje się obsługą dokumentacji związanej z inwestycjami międzynarodowymi w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, a także tłumaczeniem treści dokumentów i dwujęzycznych spotkań bisnesowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w branży turystycznej, obsługując głównie wycieczki międzynarodowe. Następnie, jako „koordynator ds. obsługi klienta” realizowała procesy rekrutacyjne cudzoziemców wraz z przygotowaniem dokumentacji i wsparciem w procesie uzyskania stosownej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i pobytem cudzoziemców. Obecnie pracuje również, jako Specjalista ds. rekrutacji w Personalis Sp. z o.o. wchodzącej w skład grupy OCG, gdzie kompleksowo obsługuje systemowe procesy rekrutujące wykwalifikowanych specjalistów z rynków wschodnich do polskich spółek.

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł licencjata a następnie magistra na kierunku Turystyka i rekreacja. W trakcie studiów zaangażowana była w pracę w samorządu studenckiego, a także uczestniczyła w stypendiach i wyjazdach zagranicznych.